مقالات علمی مرجع:فرایند نگارش مقالات علمی و پژوهشی


مقالات علمی مرجع:فرایند نگارش مقالات علمی و پژوهشی:

 • مقالات علمی مرجع چیست؟
 • فرآیند نگارش مقالات علمی مرجع
 • مقاله علمی داوری چند کلمه است؟
 • شرایط مقالات علمی داوری شده
 • مقالات علمی مرجع در کجا قابل چاپ هستند؟
 • ویژگی های مقالات علمی داوری شده
 • انواع مقالات و تقسیم بندی آنها
 • ویدئو: چاپ مقاله علمی در مجلات علمی معتبر

بسیاری از محققان با نوشتن در چارچوب الگوی شناختی متمایز خود از مقالات علمی غفلت می کنند. اکثریت به الگوی جستجو می روند. حتی برخی از محققان فکر می کنند که تحقیق تنها الگوی است که از طریق آن می توان اطلاعات علمی را در بسترهای مختلف انتشار منتشر کرد. شاید حقیقت این باشد که مقالات علمی داوری کارایی خود را در رقابت با قالب پژوهشی ثابت کرده اند. از این رو، می توان نتیجه گرفت که مقالات علمی داوری، بخشی معتبر و الگوی منحصر به فردی از دانش هستند. در چارچوب این گزاره، در بوستان مقالات علمی داوری شده حرکت می کنیم و به تعریف، نحوه نگارش، شرایط، محل انتشار و انواع آن ها می پردازیم. و بسیاری موارد دیگر که شما را ملزم به همراهی با ما در چارچوب این پیشنهاد می کند…. .


مقالات علمی مرجع چیست؟

مقاله نوعی نثر نویسی تخصصی است و اگر بخواهیم یک تعریف اصطلاحی یکپارچه از مقالات علمی داوری ارائه کنیم، می توان گفت که این یک الگوی شناختی است که از طریق آن اطلاعات در چارچوب سازمانی خاصی ارائه می شود که بستگی به روش کوتاه کردن اطلاعات و ارائه کامل و همچنین داوری و کنترل این اطلاعات بر اساس معیارهای خاص و از طریق این تعریف استنباطات بسیاری از این تعریف برای ما روشن می شود که مهمترین آنها هستند:

 1. مقالات علمی ارجاعی دارای ماهیت خاص خود و روش نگارش خاصی هستند و در پاراگراف بعدی این مقاله به این موضوع اشاره و تشریح شده است.
 2. عبارت اختصاری اطلاعاتی که در تعریف ذکر کردیم نشان می دهد که مقاله به تعداد کلمات آن تحقیق نمی رسد و همچنین تعداد کلمات محدودی وجود دارد که مقاله باید به آنها پایبند باشد و در مورد آن صحبت خواهیم کرد. این نیز در پاراگراف بعدی این مقاله.
 3. اصطلاح مقالات علمی داوری شده با کلمه دادگاه خاتمه می یابد و این بدان معنی است که یک فرآیند داوری کنترل شده برای اجزای مقاله وجود دارد.

روند نگارش مقالات علمی مرجع:

درک نهاد کلی که مقالات علمی داوری در آن نوشته می شود آسان است. این به این دلیل است که عناصر تشکیل دهنده این مقالات در بسیاری از الگوهای دیگر عناصر شناخته شده هستند. عناصر این مقالات عبارتند از (عنوان، مقدمه، بدنه، نتیجه). در ادامه به نکاتی می پردازیم که در مراحل نگارش مقاله علمی می ایستیم و ویژگی های هر یک از این عناصر را در نظر می گیریم:

اول: قبل از شروع به نوشتن مقالات علمی، باید ایده را تعریف کرد، اطلاعات جمع آوری کرد و ساختار کلی مقاله را ترسیم کرد.

دوم: اولین چیزی که مقاله با آن شروع می شود عنوان است و این عنوان برگرفته از موضوع اصلی است که نویسنده در مقاله به آن می پردازد.

سوم: در نوشتن مقدمه مقاله باید به تدریج شروع کرد و برای ورود به بدنه مقاله آماده شد. مقدمه شامل نوشتن عبارات توضیحی و آغازین برای موضوع مقاله است و اطلاعاتی مانند تعاریف و آنچه در مورد موضوع است را تشکیل می دهد.

چهارم: بدنه مقاله از نظر تعداد کلمات بیشترین مقاله را دارد. در بدن، محقق پاراگراف هایی می نویسد که در آنها توضیح می دهد، تجزیه و تحلیل می کند، روشن می کند و موضوع را در یک ارائه اطلاعاتی یکپارچه قرار می دهد. از ابتدا تا انتها او را احاطه کند.

پنجم: نتیجه گیری مقاله با استخراج نتایج مقاله، یا تفسیر نتایجی که در متن مقاله به دست آمده است، نوشته می شود و نتیجه گیری نیز شامل اطلاعاتی است که کل محتوای مقاله را به هم پیوند می دهد.

ششم: به این ترتیب تمام مقالات مقاله نوشته شده است و فرآیندهای تکمیلی یعنی بازنگری، تصحیح زبانی و هماهنگی باقی می ماند.


مقاله علمی داوری چند کلمه است؟

مقاله با تعداد کلمات خاصی کنترل می شود و این تعداد تفاوت مستقیم بین مقالات علمی و مقالات تحقیقاتی را نشان می دهد . تحقیقات 20000 کلمه یا بیشتر است و مقالات بسیار کمتر از آن. و همچنین از دانستن اینکه تعداد کلمات مقاله در همه موسسات و دانشگاه ها ثابت نیست. بلکه این عدد با توجه به چشم انداز موسسه تعیین می شود. اما جنبه کلی که توسط اکثر موسسات پذیرفته شده است، آن را با بسیاری موارد دیگر در چارچوب نکات زیر توضیح می دهیم:

 1. تعداد کلمات کل مقاله از ابتدا تا انتها شامل عنوان، مقدمه، متن و نتیجه بین 300 تا 2000 کلمه است و بسیار کم پیش می آید که موسسه ای کمتر از آن یا بیشتر را بر نوشتن مقاله تحمیل کند.
 2. مقدمه مقاله تنها یک پاراگراف است و این بند 20 درصد از تعداد کلمات مقاله را تشکیل می دهد، مثلاً اگر مقاله 1000 کلمه داشته باشد، مقدمه در اینجا در 200 کلمه نوشته شده است. و غیره.
 3. بدنه مقاله از نظر فضا برجسته ترین است و این متن از گروهی از پاراگراف های متوالی تشکیل شده است و بدنه آن حداقل 50 درصد محتوای مقاله را تشکیل می دهد، مثلاً اگر مقاله 1000 کلمه داشته باشد. ، بدن با 500 کلمه می نویسد.
 4. در مورد نتیجه گیری فقط یک تا دو پاراگراف است و تعداد کلمات آن 30 درصد تعداد کلمات مقاله است یعنی اگر مقاله 1000 کلمه باشد نتیجه 300 کلمه است.
 5. تعداد کلمات از 300 تا 2000 کلمه است، این چیزی است که در اکثر موسسات اتخاذ شده است، اما با توجه به نسبت هایی که در عناصر مقاله (مقدمه، بدنه و نتیجه گیری) قرار می دهیم، این نسبت ایده آلی است که کنترل می کند. نوشتن مقاله به درستی اما این درصدها اجباری نیست.

شرایط مقالات علمی داوری:

روند نگارش یک مقاله علمی با توجه به شرایط بسیاری انجام می شود که به کل محتوای این مقالات مربوط می شود. همچنین اکثر این شرایط شرایط مختص هر یک از عناصر مقالات علمی داوری به طور جداگانه می باشد. برای عملیات بعدی نیز شرایطی وجود دارد که هماهنگی و حسابرسی می باشد که در نکات زیر مهمترین این شرایط را توضیح می دهیم.

اول: کل محتوای مقاله باید در مورد یک ایده خاص صحبت کند، یا ایده های متعدد باید به طور منطقی ترکیب شوند تا یک ارائه آموزنده در یک موضوع ارائه شود.کل محتوای مقاله باید به هم مرتبط باشد.

ثانیاً: در نوشتن عنوان مقاله، عنوان باید از سه تا پانزده کلمه باشد و همچنین عنوان باید مستقیم، قابل فهم و با کل محتوای مقاله مرتبط باشد.

سوم: باید در یک رشته تخصصی باشد. مثلا نوشتن یک مقاله مذهبی، یک مقاله پزشکی یا یک مقاله آموزشی. در مورد ترکیب رشته ها در یک مقاله، ترکیب باید تحت سلطه یکی از رشته ها باشد. مثلاً در پرداختن به مسئله اعجاز علمی در قرآن. در اینجا باید تخصص دین بر سایر رشته ها مانند پزشکی، نجوم و غیره غلبه داشته باشد.

چهارم: مقدمه باید راه را برای بقیه مطالب مقاله هموار کند و در مقدمه نیز از کلمات و عبارات جذاب استفاده شود.

پنجم: بدنه مقاله لازم است تنوع در ارائه اطلاعات، گاهی تحلیل، گاهی بحث و گاهی مقایسه… و … باشد.

ششم: نتیجه گیری مقاله باید منطقی و مطابق با آنچه در مقدمه و بدنه قبل از آن بوده باشد و به صورت خلاصه پایانی نیز نوشته شود.

هفتم: در قالب لازم است که تمام پاراگراف ها دقیق باشد (کاشیدا) و همچنین عنوان باید فونت بزرگتر از محتوا داشته باشد و در صورت وجود در عنوان های فرعی نیز همین امر صدق می کند.


مقالات علمی مرجع در کجا قابل چاپ هستند؟

این اشتباه است که فکر کنیم پلتفرم‌های مختلف انتشار فقط محتوای تحقیقاتی و حجیم را منتشر نمی‌کنند، بلکه پلتفرم‌هایی هستند که فقط در انتشار مقاله تخصص دارند و درست است که انتشار تحقیق از چاپ مقاله جنبه رسمی‌تری دارد، بلکه همچنین مقالات مخاطب خاص خود را دارند که آنها را دنبال می کنند و می توان این مقالات را در این رسانه ها منتشر کرد:

اول: وبلاگ ها و وب سایت ها: تخصصی ترین بستر برای انتشار مقاله است.بیشتر وبلاگ ها و وب سایت های دانش به انتشار مقاله وابسته هستند نه به انتشار تحقیق، زیرا محتوای مقاله کم است و به سرعت اطلاعات را به خواننده می دهد.

دوم: مجلات علمی داوری: مجلات علمی داوری علاوه بر پژوهش، به چاپ مقاله می پردازند. در واقع مجلات زیادی هستند که از انتشار تحقیق خودداری می کنند و فقط مقاله منتشر می کنند.

سوم: ادغام مقاله در یک کتاب یا پایان نامه علمی تعداد کلمات مقاله همانطور که در بالا ذکر شد از 2000 کلمه بیشتر نیست و تنها در پنج صفحه وجود دارد و این توضیح می دهد که چرا مقالات زیادی در داخل کتاب منتشر شده است.


ویژگی های مقالات علمی داوری شده:

مقالات علمی داوری شده منعکس کننده بسیاری از ویژگی هایی است که ناشی از ماهیت ساختاری است که این مقالات در آن نوشته شده اند و بیشتر این ویژگی ها به میزان رسیدن پیام مقاله یا موضوع تحت پوشش مقاله مربوط می شود. خواننده به راحتی و همچنین بسیاری از ویژگی های این مقالات از مزایایی است که این مقالات از آن برخوردار هستند و ما در نکات متوالی مجموعه ای از این ویژگی ها را ارائه می دهیم:

 1. پرداختن به یک موضوع کامل با تمرکز کامل و استفاده از چند کلمه در مقایسه با تحقیق، از ویژگی های بارز مقاله علمی داوری شده است.
 2. ساختار تکوینی مقاله از نظر عنوان، مقدمه، بدنه و نتیجه، نشان دهنده ویژگی انعطاف پذیری است. از معرفی موضوع مقاله گرفته تا مقدمه آن، پرداختن عمیق به آن و نتیجه گیری آن.
 3. ویژگی مقاله استفاده از روش های متعدد در ارائه و پرداختن به موضوع است. ما در یک مقاله استفاده از نثر، ادبیات، پرسش، تعجب و دیگر روش‌های نوشتن خلاقانه را می‌یابیم.
 4. در صورتی که عنوان‌های فرعی در مقاله قرار می‌گیرند، این موضوع مقاله را به دلیل سادگی، تنوع و توانایی در گنجاندن آن متمایز می‌کند.

انواع مقالات و تقسیم بندی آنها:

بسته به ماهیت موضوعات مطرح شده در مقاله. این مقالات به گروهی از ژانرها تقسیم می شوند. این تقسیم‌بندی‌ها تحت چارچوب‌های خاصی قرار می‌گیرند که از موضوعاتی که به آن‌ها می‌پردازند و از نحوه ارائه این موضوعات ناشی می‌شوند. در زیر به انواع این مقالات می پردازیم و توضیح می دهیم که هر کدام چیست:

اول: تقسیم بندی بر اساس تخصص: این تقسیم بندی آسان است، زیرا تخصصی که مقاله در آن نوشته می شود، نوع آن را بیان می کند، مثلاً مقالات پزشکی ، مقالات آموزشی، مقالات فنی و غیره.

دوم: تقسیم بندی بر اساس مخاطبان دریافت کننده: این تقسیم بندی بستگی به تعیین مخاطب هدف این مقاله دارد و انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

 1. مقاله ویژه: مقاله ای است که به گروه خاصی از افراد اختصاص دارد و این مقوله کم است، مثلاً مقاله ای برای گروه کارگران کارخانه ها بنویسید.
 2. مقاله انجمن: این مقاله به کل یک جامعه، به عنوان مثال ساکنان یک منطقه خاص، یا دانش آموزان در یک مقطع مدرسه خاص، هدایت می شود.

ثالثاً: تقسیم بندی از نظر منابع اطلاعاتی: مکان هایی که نویسنده از آنها اطلاعات می آورد، انواع این تقسیم بندی را تعیین می کند و مهم ترین آنها عبارتند از:

 1. زندگی نامه: این چیزی است که نویسنده از ایده های خود می نویسد، بنابراین بیانی از خود، احساسات و تجربیاتش در زندگی است.
 2. مقاله مرجع: مقاله ای است که بر اساس پیشنهاد علمی نقل شده از منابع و مآخذ مختلف است.
 3. نمونه مقاله: مقاله ای است که نویسنده اطلاعاتی را از اعضای نمونه می آورد. اما در این مقاله اطلاعات فقط قلم است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *