امر به معروف و نهي از منكر از منظر سياست جنايي اسلام و ايـران (با رویکرد ‌پيشگيري از وقوع جرم)

64,000 تومان

امر به معروف و نهي از منكر يكي از اصول كلي و مهم در نظام جمهوري اسلامي ايران است كه در اصل هشتم قانون اساسي و مبتني بر دين مبين اسلام در آيات و روايات مورد تصريح قرار گرفته است و مي‌تواند به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در پيشگيري از وقوع جرم در سياست جنايي جامعه ما مورد توجه قرار گيرد. پس از گذشت بيش از 37 سال از تکليف مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، قانونگذار اقدام به تصويب قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر کرد و براي اولين بار در نظام حقوقي كشور اقدام به تعريف امر، نهي، امر به معروف، نهي از منكر، حدود و ثغور آن نمود و مجازات متخلفين از اين دو فريضه الهي را بيان کرد.

اما به دليل عدم جامعيت و مانعيت تعاريف صورت گرفته و همچنين وجود ايرادات ساختاری ديگر در متن قانون، با اجرايي شدن اين قانون، جامعه دچار تنش خواهد شد و لذا ضروری است که نسبت به رفع اين ايرادات و اصلاح قانون اقدامات لازم صورت پذيرد و سپس با فرهنگ سازی موثر ميان مردم و آموزش همگانی، زمينه اجرای خوب قانون و اجرای اين دو فريضه الهی در جامعه نهادينه و اجرايي گردد.

 

فهرست مطالب

چكيده 9
مقدمه 10
فصل اول: جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام و سایر ادیان 12
گفتار اول- لغت شناسی امر به معروف و نهی از منکر: 12
مبحث اول- معناي امر: 12
مبحث دوم- معناي نهي 14
مبحث سوم- معناي معروف 15
مبحث چهارم- معناي منکر 16
مبحث پنجم- معناي امر به معروف و نهي از منكر 16
گفتار دوم- جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام 18
مبحث اول- امر به معروف و نهي از منكر از نگاه قرآن: 18
مبحث دوم- امر به معروف و نهي از منكر در روايات 22
مبحث سوم- امر به معروف و نهي از منكر در سيره عملي پيامبران و امامان 25
مبحث چهارم- امر به معروف و نهي از منكر از نگاه علماي دين: 31
گفتار سوم- امر به معروف و نهي از منكر در ساير اديان: 38
مبحث اول- در تورات يهوديان: 38
مبحث دوم- در انجيل مسيحيان: 40
مبحث سوم- در اوستا زرتشتيان 40
فصل دوم: شرايط، مراتب و آثار امر به معروف و نهي از منكر 42
گفتار اول- شرايط امر به معروف و نهي از منكر 42
مبحث اول- شناخت معروف و منكر: 42
مبحث دوم- احتمال تاثير 45
مبحث سوم- استمرار بر گناه 46
مبحث چهارم- بر امر و نهي مفسده‌اي همچون ضرر مالي و جاني مترتب نباشد 47
مبحث پنجم- پرهيز از توهين و رعايت حفظ شئون 48
گفتار دوم- مراتب امر به معروف و نهي از منكر 49
مبحث اول- احساس قلبي 49
مبحث دوم- اظهار ناراحتي 50
مبحث سوم- اظهار زباني/ گفتاري 51
مبحث چهارم- برخورد عملي/يدي 52
مبحث پنجم- جهاد: 52
گفتار سوم- آثار امر به معروف و نهی از منکر 55
مبحث اول- آثار فردی 57
مبحث دوم- آثار اجتماعی 59
فصل سوم: چيستي و انواع سياست جنايي: 63
گفتار اول- چیستی سیاست جنایی 63
مبحث اول- معناي لغوي سياست 63
مبحث دوم- معناي لغوي جنايي 66
مبحث سوم- تعريف سياست جنايي 67
مبحث چهارم- معناي اصطلاحي سياست جنايي 68
مبحث پنجم- تفاوت سياست جنايي با سياست كيفري 71
گفتار دوم- انواع سياست جنايي 72
مبحث اول- حوزه سياست جنايي 72
مبحث دوم- نقش مردم در سياست جنايي 75
فصل چهارم: بررسي امر به معروف و نهي از منكر در اسناد بين‌المللی 80
گفتار اول- امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به يکديگر در اسناد بين‌المللی 81
مبحث اول- دیباچه میثاقین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ديباچه اعلاميه جهاني حقوق بشر 81
مبحث دوم- ماده 1 اعلاميه جهانی حقوق بشر 81
مبحث سوم- مواد 3 و 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر 82
مبحث چهارم- بند الف ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر 82
مبحث پنجم- بند 2 ماده 14 ميثاق حقوق مدني سياسي 82
مبحث ششم- در بند الف ماده 15 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 82
گفتار دوم- امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت در اسناد بين‌المللی 83
مبحث اول- ماده 27 اعلاميه جهانی حقوق بشر 83
مبحث دوم- بند الف ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر 83
گفتار سوم- امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم در اسناد بين‌المللی 83
مبحث دوم- ماده 9 ميثاق حقوق مدنی و سياسي 84
گفتار چهارم- شرايط، حدود و کيفيت انجام امر به معروف و نهی از منکر در اسناد بين‌المللی 84
مبحث اول- ابتدای بند 1 ماده 15 ميثاق حقوق مدنی و سياسی 84
مبحث دوم- بند 3 ماده 18 ميثاق حقوق مدنی و سياسي 85
مبحث سوم- ماده 5 اعلاميه جهانی حقوق بشر 85
مبحث چهارم- در ماده 12 و بند ب ماده 29 اعلاميه جهانی حقوق بشر 85
فصل پنجم: سياست جنايي قانونگذار ايران در خصوص امر به معروف و نهي از منكر 86
گفتار اول- امر به معروف و نهي از منكر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 86
مبحث اول- امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت 87
مبحث دوم- امر به معروف و نهي از منكر دولت نسبت به مردم 96
مبحث سوم- امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به مردم 105
گفتار دوم- بررسي امر به معروف و نهي از منکر در قوانين عادي 107
مبحث اول- قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 107
مبحث دوم- قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361 108
مبحث سوم- قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366 110
مبحث چهارم- قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1/10/1371 110
مبحث پنجم- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 111
مبحث ششم- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/10/1389 111
گفتار سوم- امر به معروف و نهي از منكر در ساير مصوبات 113
مبحث اول- آيين‌نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 10/7/1362 113
مبحث دوم- آيين‌نامه اجرايي انجمن‌هاي اسلامي واحدهاي اداري مصوب 7/5/1368 114
مبحث سوم- تشکيل ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر به دستور مقام معظم رهبري در سال 1372 114
مبحث چهارم- آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 30/3/1372 117
مبحث پنجم- اساسنامه نهادنمايندگي مقام‌معظم‌رهبري در دانشگاهها مصوب3/12/1372شوراي‌عالي‌ انقلاب‌فرهنگي 117
مبحث ششم- آيين‌نامه اجرايي دستورالعمل مقام معظم رهبري در خصوص فعاليتهاي فرهنگي که جنبه ديني دارند مصوب 25/2/1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 118
مبحث هفتم- سياستهاي مقابله با تهاجم فرهنگي مصوب24/12/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 119
مبحث هشتم- آيين‌نامه ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي مصوب21/7/1383 قوه قضائيه 120
مبحث نهم- راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف شوراي مصوب 4/5/1384 عالي انقلاب فرهنگي 122
مبحث دهم- بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي در خصوص تشكيل شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر مصوب 29/5/1385 122
فصل ششم: نقد و بررسي سياست جنايي قانونگذار ايران در قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 124
گفتار اول- پيشينه قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 125
مبحث اول- ارائه طرح اوليه در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي 125
مبحث دوم- تقاضاي رسيدگي به طرح در شروع به كار دوره نهم مجلس شوراي اسلامي 126
مبحث سوم- ارائه طرح با عنواني جديد در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي 127
گفتار دوم- بررسي قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 129
مبحث اول- مقايسه با اقدامات صورت گرفته در گذشته: 130
مبحث دوم- محاسن اجرايي شدن قانون 135
مبحث سوم- معايب قانون 137
مبحث چهارم- تجزيه و تحليل جرم انگاری‌های جديد صورت‌گرفته در قانون 139
مبحث پنجم- نتيجه‌گيري و جمع‌بندی 142
مبحث ششم- پیشنهادات 144
فهرست منابع فارسي 146
فهرست منابع غيرفارسي 152

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “امر به معروف و نهي از منكر از منظر سياست جنايي اسلام و ايـران (با رویکرد ‌پيشگيري از وقوع جرم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “امر به معروف و نهي از منكر از منظر سياست جنايي اسلام و ايـران (با رویکرد ‌پيشگيري از وقوع جرم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *