انقلاب اسلامی ایران

39,000 تومان

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺮرﺳﻰ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و رﻳﺸﻪﻫﺎى آن

ﺟﻬﺎن در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده و وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺘﻨﻮع، ﻣﺘﻀﺎد، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه‌اي ‌را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮون ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻰ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺟﻨﮓ‌ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻰ، اﻧﻘﻼب‌ﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت و درﮔﻴﺮي‌ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ داﻣﻨﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺪودي از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻬﺎده و ﺑﺮﺧﻰ ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت دروﻧﻰ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﮔﺴﺘﺮه ﻛﻼﻧﻰ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ. وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﻛﻨﺎر ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺷﮕﻔﺖ آوري در وراي ﻣﺮزﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارده اﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻻت و وﻗﺎﻳﻊ ﻓﻮق، ﻋﻨﺎﺻﺮ دروﻧﻰ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻴﻘﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.

ﺣﻴﺮت و ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻏﺮب از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در اﻳﺮان در ﺳﺎل ١٣٥٧ (١٩٧٩)، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﺪم درك و آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن‌ﻫﺎ و ﺗﺤﺮﻛﺎت داﺧﻠﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻓﻜﺮي درون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮوز ﭼﺎﻟﺶ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻣﻰ‌اﻓﺰود. اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ، ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك ٢٥٠٠ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از ﭘﺎﻳﻪ‌ﻫﺎي ﻧﻈﺎم دو ﻗﻄﺒﻰ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﺮان در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻜﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳﻼﻣﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ آن در ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮔﺮدوﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻴﺎﺗﻰ و اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻏﺮب و ﺑﻮﻳﮋه ﻗﺪرت‌ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻗﺮار داﺷﺖ. ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮب و اﻳﺮان ﻓﺎرغ از ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن، ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﻮاﻣﻠﻰ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻏﺮب ﺑﺎ اﻳﺮان ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﻊ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﺷﺮاﻳﻄﻰ در اﻳﺮان ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ اﻳﺮان را در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻰ‌ﻧﻤﻮد. اﻛﺜﺮ ﺑﺮآوردﻫﺎ از ﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻰ ﺧﺘﻢ ﻣﻰ‌ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺴﺘﺮي ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه داﺷﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي دوم در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ دو ﻗﻄﺒﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺮدﮔﻰ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺷﻮروي، ﺟﺰﻳﺮه‌اي ‌ﻛﺎﻣﻼ آرام و اﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ‌ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﻰ و در رأس آﻧﻬﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﻴﻤﻰ ﻛﺎرﺗﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آن اﻳﺮان ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ را «ﺟﺰﻳﺮه اﻣﻦ» ﺧﻮاﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ دﻳﻮﻳﺪ اوون وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ وﻗﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ‌اي ‌ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﺸﻮرش را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻣﺮدم در اﻳﺮان ﺟﺎﻧﺒﺪاري رﺳﻤﻰ از ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮي و اداﻣﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮي اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن در اﻳﺮان در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮب ﻟﻴﺒﺮال در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮق ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎم ذﻫﻨﻴﺖ ﻗﺪرت‌ﻫﺎي رﻗﻴﺐ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ‌ﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ‌ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻠﻴﻞ ﮔﺮا ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري‌ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻰ از ﺳﻮي آﻧﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎري در ﻧﻈﺎم دو ﻗﻄﺒﻰ ﺷﺪ.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮ اﺣﻴﺎي ارزش‌ﻫﺎ و آﮔﺎﻫﻰ‌ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻰ، اﻟﻘﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻮد. اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺴﻴﺎري در ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻬﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﺗﻮت ﺷﺪه و از اذﻫﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد، اﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ‌اي ‌ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و اﻣﻮاﺟﻰ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻠﻰ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد. در واﻗﻊ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ادﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن راه ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ راه ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﻳﺖ از ﻇﻠﻢ و ﺑﻴﺪادﮔﺮي اﺣﻴﺎي ﺷﺪه و دﻧﻴﺎي ﻣﺎدي ﮔﺮاي ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﮔﺮﻳﺰ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ و درﻳﭽﻪ‌اي ‌از ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻰ را در راﺳﺘﺎي رﺳﺘﮕﺎري و رﻫﺎﻳﻰ ﺑﺸﺮﻳﺖ از ﻗﻴﺪ ﻗﺪرت‌ﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰw ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮداز و اﺣﻴﺎﮔﺮ ﺗﻔﻜﺮ دﻳﻨﻰ از اﻧﻈﺎر دور ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاف ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن، اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﻰ، اﻳﺸﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ اﺣﻴﺎﮔﺮ ﺗﻔﻜﺮ و ارزش‌ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ اﺻﻼح ﮔﺮان، ﺗﺠﺪﻳﺪﮔﺮاﻳﺎن، ﻣﺘﺠﺪدﻫﺎ و ﺑﻴﺪارﮔﺮاﻳﺎن اﺳﻼﻣﻰ از ﻗﺮن ١٩ ﻣﻴﻼدي ﺗﺎ زﻣﺎن آﻏﺎز ﻧﻬﻀﺖ در اﻳﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آرﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻰ‌ﻛﺮدﻧﺪ، اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ ره در ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﺎده ﻛﺮد و دوران ﺟﺪﻳﺪ رﻧﺴﺎﻧﺲ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

در واﻗﻊ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ادﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن راه ﺧﻮد ﻧﺮﺳﻴﺪه‌اﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ راه ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﻳﺖ از ﻇﻠﻢ و ﺑﻴﺪادﮔﺮي ﻣﻄﺮح ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺮآن و آﻳﺎت آن در دﻧﻴﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪي ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﭼﻮن داروي ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻰ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﻴﺎي اﻓﻜﺎر و اﻧﺪﻳﺸﻪ‌ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ روﺣﻴﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﻰ در آﻣﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و اﺣﻴﺎي ارزش‌ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ از روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﻏﺮب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻔﺘﻰ ﺳﺎل ١٣٥١، اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت، ﻏﺮور و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻧﻘﻼب اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ اﻧﻘﻼب ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻮﻓﻖ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ارزاﻧﻰ داﺷﺖ؛ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﷲ اﻛﺒﺮ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و ﺳﻤﺒﻞ‌ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻰ و ﺷﻴﻌﻰ و ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي روﺣﺎﻧﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﻼﻣﻰ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻣﺒﺎرزه ﻛﺮده و ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺧﻮد و از ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت اﺳﻼﻣﻰ در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺪرت‌ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻏﺮور و ﻗﺪرت ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ.ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آن رژﻳﻢ، رژﻳﻢ ﻣﻨﺤﻮس ﭘﻬﻠﻮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻗﺒﻞ از آن، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻮد! آنﻫﺎ ﻣﻴﮕﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻ و ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ، ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل، ﻳﺎ وزﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻓﻼن ﺷﻐﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻔﺘﻨﺪ، آنﻛﺲ را ﻣﻘﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺪادﻧﺪ. ﻫﺮﻛﺲ را ﻫﻢ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﻰِ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﻰ‌ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺻﺤﻨﻪ ﻛﻨﺎر ﺑﺮود، اﻳﻦﻫﺎ رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮي ﻫﻤﻪيﻗﺪرﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻴﺎﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ او را ﻛﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ، اﮔﺮ ﻛﺎري ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﻬﺎ ﺑﻮد، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻰ‌ﮔﺮﻓﺖ. اﮔﺮ ﻛﺎري ﺑﻪ ﺿﺮر آنﻫﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﮕﺮﻓﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ آن ﻛﺎر، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺸﺪ.اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪاﺷﺘﻦِ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر، اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.

اﻧﻘﻼب، ﭘﺪﻳﺪه‌اي ‌اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، در ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻰ، از ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠّﻰ ﭘﻴﺮوي ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ و رﻳﺸﻪ‌ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻠﻰ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ را، اﻣﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻰ داﻧﺴﺖ. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻘﺎ و اﺳﺘﻤﺮار آن را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮد. اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان، ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻘﻼبﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻗﻄﻌﺎً زﻣﻴﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻰ و ﻣﺎدي ﻓﺮاواﻧﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻋﻮاﻣﻞ ذﻫﻨﻰ، ﺑﺎورﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﺻﻞ ﻧﻬﻀﺖ و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي آن ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، رﻫﺒﺮي ﻧﻬﻀﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﻧﺴﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺮوي ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ روﺣﻴﻪ اﻧﻘﻼﺑﻰ را در ﻣﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺮوزي ﻳﻚ اﻧﻘﻼب، ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮد.

ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن‌ﻫﺎي ﺷﺎن، ﺣﺘﻰ دﺳﺖ از ﺟﺎن ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه و آرﻣﺎن‌ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻰ، ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻣﺸﻜﻼت و دﺷﻮاري‌ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﻞ ﻛﺮد و ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ، ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻧﻬﻀﺖ‌ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد، ﺷﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻗﺪرت‌ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﺖ‌ﻫﺎ را ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺧﻔﻘﺎن و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‌اي ‌ﻣﻰ‌ﻛﻨﻨﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻣﻴﺪي ﺑﻪ ﻗﺪرت‌ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ و ﺷﻴﻮه‌ﻫﺎي راﻳﺞ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺑﻨﻴﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻧﻬﻀﺖ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف، ﺗﻮﻗﻒ، رﻛﻮد و ﺳﺎزش ﻧﺸﻮد، رﻫﺒﺮي آن ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺖ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺑﺎور و ذﻫﻨﻴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻣﺮدم، ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد. آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺑﺎور، ﻫﺪف، اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻧﻘﻼب ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﻰ اﺳﺎﺳﻰ و اﻧﻘﻼﺑﻰ رﻳﺸﻪدار و ﭘﺎﻳﺪار، دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ذﻫﻨﻰ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ‌اي ‌ﻓﻜﺮيو ذﻫﻨﻰ ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اوﻻً اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاي ﺟﻨﺒﺶ و ﻧﻬﻀﺖ را در ﺗﻮدهﻫﺎي ﻣﺮدم اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻫﺪاف و آرﻣﺎن‌ﻫﺎي اﻧﻘﻼب را ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺛﺎﻟﺜﺎً در ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ، وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼب را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ. ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ذﻫﻨﻰ و اﻋﺘﻘﺎدي، ﺣﺘﻰ واﻗﻌﻴﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻴﻨﻰ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺘﻘﺎدي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮده ﻫﺎ، واﻗﻌﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻴﻨﻰ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ‌روﻧﺪ، ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻠﻘﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و رﻳﺸﻪ اﻋﺘﻘﺎدي اﻧﻘﻼب، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻰ را و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﻘﺶ اول را در ﺗﺤﻘﻖ و ﭘﻴﺮوزي ﻳﻚ اﻧﻘﻼب داراﺳﺖ. در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان، اﻳﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ، اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ و رﻳﺸﻪ دار ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻮد. اﺳﻼم در روح و ﺟﺎن و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺮدم اﻳﺮان رﻳﺸﻪ ﻋﻤﻴﻖ دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌اي ‌ﻋﻈﻴﻢ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان، ﻗﺪرت و ﻋﻤﻖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد

فهرست

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺑﺮرﺳﻰ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و رﻳﺸﻪﻫﺎى آن………………………………… 9

ﻓﺼﻞ اول: ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ…………………………………………….. 14

اﻟﻒ) داﺧﻠﻰ (اﺻﻼﺣﺎت- رﻓﺮم و…)……………………………………………………………………………………… 14

اﺻﻼﺣﺎت………………………………………………………………………………………………………………………… 14

رﻓﺮم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

ﻧﻬﻀﺖ……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ…………………………………………………………………………………………………………………… 16

ﻧﻬﻀﺖ ١٥ ﺧﺮداد……………………………………………………………………………………………………………… 17

ﻛﻮدﺗﺎ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

ﺟﻨﮕﻬﺎى داﺧﻠﻰ………………………………………………………………………………………………………………… 18

اﻧﻘﻼب……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ……………………………………………………………… 25

اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژى ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻪ؟…………………………………………………………………………………………………………. 27

وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژى……………………………………………………………………………………………………… 28

ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎى اﺻﻠﻰ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژى:…………………………………………………………………………………………….. 29

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻘﻼبﻫﺎى ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان………………………………………………………… 30

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﺎن:………………………………………………………………………………………………………… 33

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎرﻛﺲ………………………………………………………………………………………………………………….. 33

ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﻰ و اﺻﻮل ﻧﻈﺎم……………………………………………… 35

ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان…………………………………………………………………………………………………….. 35

ﺗﻮﺣﻴﺪ……………………………………………………………………………………………………………………………… 35

ﻋﺪاﻟﺖ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﻳﺖ………………………………………………………………………………………………………………… 36

ﻛﺮاﻣﺖ و ارزش اﻧﺴﺎن ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا…………………………………………………………… 37

اﺳﺘﻜﺒﺎرﺳﺘﻴﺰى و ﻧﻔﻰ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮى و ﺳﺘﻢﻛﺸﻰ و ﺳﻠﻄﻪﮔﺮى و ﺳﻠﻄﻪﭘﺬﻳﺮى……………………… 37

اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ…………………………………………………………………… 38

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ و وﺣﺪت ﻣﻠﻰ……………………………………………………………………………………………………. 38

رﺷﺪ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻰ، اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا……………………………………………………………………………………….. 39

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻰﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ……………………………………………………………… 39

ﻃﺮد ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻧﻔﻮذ اﺟﺎﻧﺐ و دﻓﺎع ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ……………………………. 40

ﺗﺄﻣﻴﻦ آزادىﻫﺎى ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ………………………………………………………………………………………. 40

رﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت ﻧﺎروا و اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ، در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى………….. 41

اﻳﺠﺎد رﻓﺎه و رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ………………………………………………………. 42

ﺗﺴﺎوى ﻫﻤﻪى اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن………………………………………………………………………………………. 42

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺟﻬﺎن……………………………………………………………….. 43

ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺣﻜﺎم و ﻣﻘﺮرات اﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن ﻛﺸﻮر…………………………………………………………….. 43

ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ…………………………………………………………………………………………… 44

ﻣﺮدمﺳﺎﻻرى و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ادارهى ﻛﺸﻮر……………………………………………………………………. 44

اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﻰ و وﺣﺪت ﺳﻴﺎﺳﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم……………………………………. 45

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد…………………………………………………………………………………………………………………… 45

ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻰ……………………………………………………………………………………………………….. 46

ﻋﺮﺻﻪى ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ…………………………………………………………………………………………………… 47

ﻋﺮﺻﻪى ﻓﺮﻫﻨﮓ……………………………………………………………………………………………………………… 47

ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد…………………………………………………………………………………………………………………… 48

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: دﺳﺘﺎوردﻫﺎى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ…………………………………….. 51

سطح ﻣﻠﻰ……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

اﺳﺘﻘﻼل………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

آزادى……………………………………………………………………………………………………………………………… 53

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ………………………………………………………………………………………………………………… 54

ﻣﺮدم ﺳﺎﻻرى دﻳﻨﻰ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻻﻳﻰ…………………………………………………………………………………….. 56

ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪاى………………………………………………………………………………………………………………… 58

دﺳﺘﺎوردﻫﺎى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮاى ﺟﻬﺎن ﺗﺸﻴﻊ…………………………………………………………………….. 59

دﺳﺘﺎوردﻫﺎى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮاى ﺟﻬﺎن اﺳﻼم……………………………………………………………………. 60

اﻟﮕﻮﺑﺮدارى ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ………………………………………………………….. 61

آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان (اﻫﺪاف، ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ و روﻳﻜﺮدﻫﺎ)……………………………………………….. 62

ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﺑﻴﺪارى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ………………………………………………………………………. 63

دﺳﺘﺎوردﻫﺎى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ………………………………………………………………….. 64

دﺳﺘﺎورﻫﺎى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى و ﺳﻴﺎﺳﻰ………………………………….. 66

دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ……………………………………………………………………………………….. 67

دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ…………………………………………………………………………………………………………. 69

دﺳﺘﺎوردﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى………………………………………………………………………………………………………. 70

ﻗﺪرت ﻧﺮم………………………………………………………………………………………………………………………… 71

ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎى دﻳﻨﻰ و ﻣﻠﻰ ﻗﺪرت ﻧﺮم اﻳﺮان…………………………………………………………………… 73

ﻧﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان و ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻰ……………………………………………………………………………………….. 73

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ – ﺗﻤﺪﻧﻰ اﻳﺮان…………………………………………………………………………………………. 74

ﻗﺪﻣﺖ و ﺗﻨﻮع زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ………………………………………………………………………………………………….. 75

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻳﺮان…………………………………………………………………………………………. 75

ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ…………………………………………………………………………………………. 75

روﺣﻴﻪ ﻇﻠﻢ ﺳﺘﻴﺰى و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻰ……………………………………………………………………………………. 76

روﺣﻴﻪ ﺧﻮدﺑﺎورى و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ………………………………………………………………………………… 76

ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎى دﻳﻨﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان………………………………………………………. 77

ﺗﻘﻮﻳﺖ وﺣﺪت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ………………………………………………………………………………………………… 77

ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻰ……………………………………………………………………………………………………….. 78

ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ اﻳﺜﺎر و ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻰ…………………………………………………………………………………….. 78

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ……………………………………………………………………………………….. 79

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ و روﻳﻜﺮدﻫﺎى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم………….. 82

ﺟﻨﮓ ﻧﺮم………………………………………………………………………………………………………………………… 82

اﻧﻮاع ﺟﻨﮓ………………………………………………………………………………………………………………………. 83

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم………………………………………………………………………………………………………………. 84

اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم……………………………………………………………………………………………………………… 84

اﺑﺰارﻫﺎى ﺟﻨﮓ ﻧﺮم…………………………………………………………………………………………………………… 86

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ…………………………………………………………………………………………………………………………… 88

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ…………………………………………………………………………………………………………………………… 88

اﻳﻤﻴﻞ……………………………………………………………………………………………………………………………… 89

ﻣﺎﻫﻮاره……………………………………………………………………………………………………………………………. 90

ﻧﺸﺮﻳﺎت…………………………………………………………………………………………………………………………… 90

ﻓﻴﻠﻢ و ﺳﻴﻨﻤﺎ…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻰ (آﻣﻮزﺷﻰ و ﭘﮋوﻫﺸﻰ)…………………………………………………………….. 91

ﺷﮕﺮدﻫﺎ…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

ﺷﮕﺮدﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ………………………………………………………………………………………………………….. 92

اﻟﮕﻮﺳﺎزىﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ…………………………………………………………………………………….. 95

ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻰ……………………………………………………………………………………………………….. 95

ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و اﻗﻠﻴﺖﻫﺎى دﻳﻨﻰ……………………………………………………………………………………………. 96

ﺗﺮوﻳﺞ ﻗﻮﻣﻴﺖﮔﺮاﻳﻰ…………………………………………………………………………………………………………… 96

ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از آﺳﻴﺐﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ……………………………………………………………………………………… 97

ﺷﮕﺮدﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ………………………………………………………………………………………………………….. 97

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻰ…………………………………………………………………………. 100

ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ از اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ…………………………………………………………………………………… 101

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻬﺮهﻫﺎى اﺛﺮﮔﺬار………………………………………………………………………………….. 102

ﺷﺒﻬﻪﭘﺮاﻛﻨﻰﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ و اﻋﺘﻘﺎدى………………………………………………………………………………….. 103

ﻓﺮﻗﻪﺳﺎزى ﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ…………………………………………………………………………………………………. 104

اﺻﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﺳﺎزان…………………………………………………………………………………………….. 104

اﻧﻮاع ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه…………………………………………………………………………………… 105

دﻳﻦﺳﺎزى……………………………………………………………………………………………………………………… 105

ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﻼم ﻣﻴﺎﻧﻪرو ﻳﺎ اﺳﻼم آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ…………………………………………………………………………….. 106

ﺷﮕﺮدﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ………………………………………………………………………………………………………….. 106

اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﺪﻧﻰ……………………………………………………………………………………………………….. 109

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺮض……………………………………………………………………………………… 109

ﻣﺄﻳﻮس و ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻛﺮدن ﻣﺮدم……………………………………………………………………………………………… 109

ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﺮدمﻧﻬﺎد…………………………………………………………………………….. 110

اﻳﺠﺎد ﺧﺪﺷﻪ در ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ……………………………………………………………… 110

ﺷﮕﺮدﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى……………………………………………………………………………………………………….. 111

اﻳﺠﺎد ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻰﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى………………………………………………………………………………………….. 112

راهﻫﺎى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم………………………………………………………………………………………………. 113

ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ……………………………………………………………………………………………………… 114

ﭘﺬﻳﺮش وﺟﻮد ﺟﻨﮓ………………………………………………………………………………………………………… 115

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺗﺮوﻳﺞ ارزشﻫﺎ…………………………………………………………………………………………. 115

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮهﻫﺎى ﺟﻨﮓ ﻧﺮم………………………………………………………………………………… 116

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى ﻫﻨﺠﺎرى ﺧﻮدى در ﻃﺮاﺣﻰﻫﺎﻳﻰ اﻗﺘﺼﺎدى………………………………………………………… 116

ﺑﻮﻣﻰ ﻛﺮدن ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ……………………………………………………………………………………… 117

ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻰ……………………………………………………………………………………. 117

ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺎرزة ﻧﺮم……………………………………………………………………….. 117

رﻓﻊ آﺳﻴﺐﻫﺎى ﺟﻨﮓ ﻧﺮم………………………………………………………………………………………………… 119

ﺗﻬﻴﺔ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ……………………………………………………………………………… 120

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ…………………………………………………………………………………………………. 120

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ………………………………………… 122

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ…………………………………………………………………………………………………………………. 122

ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟…………………………………………………………………………………………. 124

اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻰ………………………………………………………………………………………………………. 125

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ……………………………………………………………………………………………………………….. 126

اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ………………………………………………………………………………………………. 127

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ………………………………………………………………………………………………………………. 127

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى……………………………………………………………………………………………………………… 128

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﭼﻴﺴﺖ؟…………………………………………………………………………………………………. 129

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى…………………………………………………………………………………………………… 130

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى…………………………………………………………………………………………… 131

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ……………………………………………………………………………………………………………… 132

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ……………………………………………………………… 133

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انقلاب اسلامی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انقلاب اسلامی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *