تخفیف!

حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از صفر تا صد) (کتاب الکترونیک)

قیمت اصلی 42,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,000 تومان است.

اطلاعات در هر واحد تجاری همانند خونی است که در رگ ها جریان دارد. هیچ سازمان یا واحد تجاری بدون داشتن اطلاعات کافی، مناسب،به موقع،قابل فهم و قابل اتکا قادر به تصمیم گیری و رسیدن به اهداف خود نیست.در یک سیستم حسابداری باید امکان جمع آوری اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهای مالی جهت ثبت وجود داشته باشد. این اطلاعات از روی اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات مالی جمع آوری می گردد. غالب رویدادهای مالی از معاملات بین موسسه با اشخاص دیگر ناشی می شود که اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک مثبته نظیر فاکتور خرید و فاکتور فروش منعکس است. برخی دیگراز عملیات داخلی یک سازمان ناشی می شود و اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک داخلی مانند کاربرگ تحویل کالا از انبار و اسناد مربوط به اصلاح حسابها، درج می شود. اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و رویدادهای مالی اهمیت زیادی دارند چون اطلاعات لازم را برای تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی و ثبت در دفتر روزنامه فراهم میکنند. زمانی که اطلاعات جمع آوری شدند باید آنها را تجزیه و تحلیل کرد و باید افزایش یا کاهش دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام را تشخیص دهیم. زبان حسابداری بدهکار و بستانکار است، به طور کلی باید افزایش و کاهش هر کدام از عناصر را با بدهکار و بستانکار کردن آنها مشخص کنیم. واحد اندازه گیری در هر جامعه ای پول رایج آن کشور می باشد که اقلامی قابل اندازه گیری است که قابل اهمیت و قابل اعتماد باشد و قابل تعریف نیز باشد. و مقدار آن را بتوان به صورت عینی تعیین کرد. و بعد از اندازه گیری نوبت به ثبت رویدادهای مالی میرسد که در اینجا باید تک تک رویدادها در ثبت دفتر روزنامه گردند و طی مراحلی طبقه بندی و به دفتر کل منتقل شوند و هدف نهایی حسابداران و موسسات تهیه گزارشها و صورتهای مالی می باشد که طبق ثبتها و طبقه بندیهای دقیق حسابدار تهیه می گردند.

فهرست

1-حسابداری (ACCOUNTING) 1

2-سیستم اطلاعاتی حسابداری (Accounting Information System). 2

2-1 داده(Data) یا ورودی (input) 3

2-2 فرآیند تبدیل یا پردازش (process) 4

2-3 خروجی یا اطلاعات  (output)(Information) 5

3- چرخه حسابداری (Accounting cycle). 5

4- انواع سیستم های حسابداری از نظر وسایل پردازش… 7

5- عوامل تشکیل دهنده سیستم های اطلاعاتی حسابداری (Accounting information systems). 9

6- شخصیت حسابداری (Personality of accounting) 10

7- انواع واحد های اقتصادی (Types of economic units). 12

8- رویدادهای مالی یا فعالیتهای مالی (Financial activities). 17

9- اسناد و مدارک مثبته. 18

10- دوره مالی (Financial period). 19

11- استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری.. 19

12- وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی.. 26

13- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی.. 28

14- محدودیتهای‌ حاکم‌ بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات مالی.. 34

15- مفاهیم اساسی حسابداری (Basic accounting concepts). 37

16- مفروضات حسابداری(Accounting assumptions). 38

17- اصول حسابداری (Accounting Principles). 42

18- اصول محدودکننده یا میثاقها 46

18- معادله اساسی حسابداری) basic accounting equation): 49

19- عناصر(اجزاء) حسابداری.. 50

20- حساب (Account). 50

21- مانده حساب… 52

22- ماهیت حسابها 53

23- انواع حساب… 56

24- سطوح حساب… 59

25- کدینگ حسابها 61

26- سند حسابداری یا برگه حسابداری(Journal Voucher). 63

27-دفاتر حسابداری.. 66

27-1 دفتر روزنامه(Journal) 67

27-2دفتر کل.. 69

27-3 دفاتر غیر رسمی یا کمکی.. 72

28- اصول و تنظیم سند حسابداری.. 72

29- اصطلاح دارایی.. 76

29-1 دارایی پولی ((Monetary asset. 77

29-2 دارایی های فیزیکی (Physical Asset) 77

29-3 دارایی های فکری یا معنوی(Asset intangible) 77

30-دارایی در حسابداری(assets). 78

31- دارایی های جاری (Current assets). 79

31-1 موجودی نقدی.. 80

31-1-1 صندوق(cash) 81

31-2 تنخواه گردان. 85

31-2-1 انواع تنخواه 87

31-3 بانک… 90

31-3-1 ثبت در حساب بانک… 91

31-3-2 اعلامیه بدهکار بانکی.. 93

31-3-3 اعلامیه بستانکار بانکی.. 93

31-3-4 مانده بستانكار حساب بانك (اضافه برداشت) 93

31-3-5 صورت حساب بانك (Bank account) 94

31-3-6 صورت مغایرت بانکی (Bank Reconciliation) 94

31-3-7 انواع مغایرت… 94

31-4 حسابهای دریافتنی (Accounts Receivable) 98

31-4-1 انواع تقسیم بندی مطالبات… 98

31-5 اسناد دریافتنی (Receivables) 101

31-5-1 اقدام جهت وصول چکهای دریافتی و یا واگذاری چک به اشخاص دیگر (خرج چک) 103

31-6 سرمایه گذاری های کوتاه مدت (Short-term investments) 104

31-7 موجودیها (inventories) 106

31-8 پیش پرداخت Payment)) 106

32- دارایی های غیر جاری یا ثابت… 108

32-1 دارایی مشهود (Tangible Asset) 108

32-2 دارایی‌های نامشهود (Intangible Asset) 109

32-3 سرمایه گذاری های بلند مدت (Long-term investments) 110

32-4 سایر دارایی ها (Other assets) 111

33-دارایی های احتمالی.. 111

34- بدهی (Debt). 112

35- انواع بدهیها 113

35-1 بدهی های جاری (Current liabilities) 113

35-1-1 اضافه برداشت بانکی (Bank overdrafts) 114

35-1-2 اسناد پرداختنی(Documents to be paid) 114

35-1-3 حسابهای پرداختنی یابستانکاران (Payables creditors) 115

35-1-4 سود سهام پرداختی (Paid dividends) 117

35-1-5 سایر حسابهای پرداختنی (Other accounts payable) 120

35-1-6 پیش دریافتها(prepayments) 121

35-1-7 ذخیره مالیات بر درآمد. 121

35-1-8 جاری شرکا 123

35-2 بدهیهای بلند مدت (Long-term debt) 125

35-2-1 وام بلند مدت پرداختنی.. 125

35-2-2 اسناد پرداختنی بلند مدت… 127

35-2-3 اوراق قرضه بلندمدت… 128

35-2-4 سهام سرمایه (Capital stock) 130

35-2-5 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 131

35-3 بدهیهای احتمالی.. 134

35-3-1 تضمین بدهی دیگران توسط موسسه. 136

35-3-2 خسارت ناشی از محکومیت دعاوی.. 136

35-4 بدهیهای رهنی.. 136

36- سرمایه(Capital). 137

36-1 سرمایه. 137

36-2 اندوخته ها 138

36-3 سود و زیان انباشته(Retained earnings) 142

37-هزینه (COST) 143

37-1 هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی.. 144

37-2 هزینه های توزیع و فروش و بازاریابی.. 145

37-3 هزینه های مالی(Financial costs) 145

37-4 هزینه های استهلاک(Depreciation costs) 146

38- استهلاک انباشته داراییهای ثابت… 147

38-1 روش مستقیم. 148

38-2 روش نزولی.. 149

38-3 روش مجموع سنوات… 150

39- نحوه پرداخت هزینه ها 151

39-1 درآمد برگشت از هزینه. 151

40- درآمد (Revenue). 152

40-1 هزینه برگشت از در آمد. 156

41- خرید (Purchase). 156

41-1 انواع تخفیفات… 158

41-2 برگشت از خرید. 161

42- فروش… 162

42-1 برگشت از فروش… 163

43- روشهای نگهداری موجودی مواد. 163

44- روشهای اندازه گیری موجودیها 166

45- مطالبات… 167

46-روش های شناسایی مطالبات مشکوک الوصول. 169

47- حساب انتظامی (Contra Account). 171

48- عملیات پایان سال. 172

49- تراز آزمایشی (Trial Balance) 173

50- اصلاح حساب… 178

51- تراز آزمایشی اصلاح شده 181

52- صورت سود (زیان) (Income Statement).. 182

52-1 صورت سود (زیان) در شرکتهای خدماتی.. 186

52-2 صورت سود (زیان) در شرکتهای بازرگانی.. 188

53- اقلام‌ استثنايي در صورت سود و زيان. 189

53-1 عملیات متوقف شده 190

54- صورت سود (زیان) جامع(comprehensive income statement). 191

55- صورتحساب سرمایه. 193

56- عملیات مربوط به بستن حسابها 194

56-1 بستن حسابها در شرکتهای خدماتی.. 195

56-2 بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی در شرکتهای بازرگانی.. 200

57- ترازنامه(Balance sheet). 202

58- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه. 205

59- صورت جریان وجوه نقد(Cash Flow Statements). 205

60- یادداشت های توضیحی (Explanatory notes). 208

کلید واژه 210

فهرست منابع. 218

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از صفر تا صد) (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − هفده =

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از صفر تا صد) (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 2 =