حقوق و تکالیف زوج و زوجه پس از انحلال نکاح نسبت به یکدیگر و فرزندان در فقه و حقوق موضوعه

77,000 تومان

انحلال عقد، اصولاً سبب از بین رفتن تمامی روابط ناشی از آن می‌‌شود، لیکن در مورد عقد نکاح روابط مالی زوجین در مواردی حتی پس از انحلال نیز ادامه پیدا می‌‌کند. ما درصدد بررسی حقوق و تکالیف زوجین تحت عنوان آثار مالی و غیرمالی انحلال نکاح می‌‌باشیم. حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین عبارت است از: عده و حضانت فرزندان همچنین آثار مالی را می‌‌توان در مهریه، نفقه، تنصیف‌‌دارایی شوهر، اجرت‌‌المثل، نحله، جهیزیه و توارث پی‌‌گرفت و در هریک از موارد مذکور بررسی نمود که انحلال نکاح چه تأثیری در موارد فوق الذکر می‌‌گذارد.

با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح نه تنها قطع نمی‌‌شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زنان می‌‌باشند و شارع مقدس درعدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، درصدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. همچنین حضانت که همان سرپرستی و تأمین مخارج فرزند است در اصل در شکل مهم آن‌‌که ولایت است با پدر می‌‌باشد.

اما با شرایطی به مادر واگذار می‌‌شود البته مدت آن معین است پسر تا دوسال و دختر تا هفت‌‌سال می‌‌باشد.

کلید واژه: انحلال نکاح، طلاق، فسخ، زوجین، فرزندان، نفقه..

فهرست مطالب

چكيده…………………………………………………………………………………………………….. 11

فصل اول: کليات تحقيق……………………………………………………………………………. 12

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2  بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-2-1 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 14

1-2-3 ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………. 15

1-2-4 سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 15

الف- اصلی………………………………………………………………………………………………….. 15

ب- فرعی……………………………………………………………………………………………………. 16

1-2-5 فرضیه‌‌های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 16

1-2-6 ابزار و روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………. 16

1-2-7 پیشینه تحقـیق……………………………………………………………………………………………….. 16

1-2-8 سازماندهی تحقـیق(ساخـتار)……………………………………………………………………………. 17

فصل دوم: مفاهیم…………………………………………………………………………………….. 18

2-1 بررسی مفهوم نکاح……………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-1 انواع نکاح………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-1-1 نکاح دائم………………………………………………………………………………………………. 19

2-1-1-2 نکاح منقطع…………………………………………………………………………………………… 19

2-2 مفهوم انحلال نکاح…………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-1 طلاق…………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-2  فوت……………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-3 پایان مدت……………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-4- بذل مدت…………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-5 فسخ………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-6  انفساخ…………………………………………………………………………………………………………… 20

2-3 حق و اقسام آن…………………………………………………………………………………………………………. 21

2-3-1 تکالیف و حقوق مشترک بین زوجین…………………………………………………………………. 21

2-3-1-1 سکونت مشترک……………………………………………………………………………………. 21

2-3-1-2 حسن معاشرت………………………………………………………………………………………. 22

2-3-1-3 معاضدت زوجین در تشدید مبانی خانواده و تربیت فرزندان…………………………. 22

2-3-1-4 وفاداری زوجین……………………………………………………………………………………… 23

2-3-1-5 حضانت…………………………………………………………………………………………………. 23

2-3-2- تکالیف مختص زوج……………………………………………………………………………………… 24

2-3-2-1 تکالیف غیرمالی زوج………………………………………………………………………………. 24

2-3-2-1-1 ریاست خانواده……………………………………………………………………………… 24

2-3-2-1 -2 پرداخت مخارج زن………………………………………………………………………. 25

2-3-2-2-1 مهریه………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2-2-2 نفقه…………………………………………………………………………………………….. 26

2-3-2-2-3 مفهوم نحله………………………………………………………………………………….. 27

2-3-3تکالیف مختص زوج…………………………………………………………………………………………. 28

2-3-3-1 مفهوم عده……………………………………………………………………………………………. 28

2-3- 3-1 عدّه طلاق……………………………………………………………………………………………. 28

2-3-3-2 عده وفات……………………………………………………………………………………………… 28

2-3-3-3 عدّه مفقودالاثر………………………………………………………………………………………. 29

2-3-3-4 عده آمیزش اشتباهی……………………………………………………………………………… 29

فصل سوم: بررسی مفهوم نکاح و علل انحلال نکاح……………………………………… 30

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-2 واژه نکاح…………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-1-1 معنای لغوی نکاح……………………………………………………………………………………………. 31

3-1-2 معنای اصطلاحی نکاح…………………………………………………………………………………….. 32

3-1-3- انواع نکاح…………………………………………………………………………………………………….. 34

3-2 انحلال نکاح…………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-2-1 معنای لغوی واژه انحلال…………………………………………………………………………………. 38

3-2-2 معنای اصطلاحی انحلال نکاح…………………………………………………………………………. 39

3-3 موارد انحلال عقد نکاح……………………………………………………………………………………………… 39

3-3-1 موجبات انحلال نکاح دائم……………………………………………………………………………….. 40

3-3-1-1 طلاق……………………………………………………………………………………………………. 40

3-3-1-1-1 انواع طلاق………………………………………………………………………………….. 43

3-3-1-2 فسخ نکاح…………………………………………………………………………………………….. 46

3-3-1-2-1 قواعد عمومی فسخ نکاح……………………………………………………………….. 46

3-3-1-2-1 عوامل فسخ نکاح…………………………………………………………………………. 48

3-3-1-2-1-1 عيوب موجب فسـخ نكـاح……………………………………………………. 49

الف- عیوب مشـترک زن و مرد…………………………………………………………………….. 49

ب)عيوب اختصاصي……………………………………………………………………………………… 50

3-3-1-2-1-2 تدليـس……………………………………………………………………………… 52

3-3-1-2-1-3 تخـلف از شـرط صفت………………………………………………………… 53

3-3-1-3 انفساخ………………………………………………………………………………………………….. 55

3-3-1-3 -1 مفهوم انفساخ……………………………………………………………………………… 55

3-3-1-3 -2عوامل انفساخ………………………………………………………………………………. 55

3-3-1-4 فوت……………………………………………………………………………………………………… 58

3-3-2 موجبات انحلال نکاح منقطع……………………………………………………………………………. 59

3-3-2-1 انقضاء مدّت…………………………………………………………………………………………… 59

3-3-2-2 بذل مدت……………………………………………………………………………………………… 60

3-3-2-3 فسخ نکاح منقطع…………………………………………………………………………………… 61

3-3-2-4 فوت……………………………………………………………………………………………………… 61

فصل چهارم: حقوق و تکالیف زوجین بعد از انحلال نکاح……………………………….. 62

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2 حق و اقسام آن…………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3 بررسی حقوق مالی زوجین………………………………………………………………………………………….. 63

4-3-1 نفقه……………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-3-1-1 مفهوم نفقه……………………………………………………………………………………………. 65

4-3-1-2 ماهیّت حق زن بر نفقه…………………………………………………………………………… 66

4-3-1-3  نفقه پس از انحلال عقد دائم…………………………………………………………………. 68

4-3-1-3-1 نفقه در عدّه‌ی طلاق رجعی…………………………………………………………… 68

4-3-1-3-2 نفقه زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح……………………………………. 70

4-3-1-3-3  نفقه‌ زن باردار در عدهّ وفات شوهر………………………………………………… 72

4-3-1-4  نفقه در عقد منقطع……………………………………………………………………………….. 74

4-3-1-4-1 مبنای حقوقی و میزان نفقه در عقد منقطع………………………………………. 74

4-3-1-4-2 نفقه‌ پس از انحلال نکاح منقطع…………………………………………………….. 76

4-3-1-5 جهیزیه پس از انحلال نکاح……………………………………………………………………. 77

4-3-1-5-1 تکلیف جهیزیه پس از فوت……………………………………………………………. 77

4-3-1-5-2 چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق…………………………………………… 78

4-3-2 مهریه…………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-3-2-1 انواع مهریه……………………………………………………………………………………………. 81

4-3-2-2 اثر انحلال نکاح دائم در مهریه……………………………………………………………….. 83

4-3-2-2-1-1 اثر طلاق در مهرالمسمّی……………………………………………………… 84

4-3-2-2-1-2 تأثیر فسخ در مهر المسمّی…………………………………………………… 85

4-3-2-2-1-3 تأثیر فوت در مهر المسمّی……………………………………………………. 87

4-3-2-2-2 اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر………………………………………. 88

4-3-2-2-2-1 تاثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر…………………………………….. 89

4-3-2-2-2-2 تأثیر فسخ نکاح درفرض عدم تعیین مهر……………………………….. 90

4-3-2-2-2 -3 تاثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر……………………………………… 90

4-3-2-3  اثر مهریه در انحلال نکاح منقطع…………………………………………………………… 91

4-3-2-3-1 مهر درمورد انقضای مدّت……………………………………………………………… 91

4-3-2-3-2 مهر در مورد بذل مدّت………………………………………………………………….. 91

4-3-2-3-3  مهر در مورد فسخ نکاح منقطع……………………………………………………… 92

4-3-2-3-4  مهر در مورد فوت یکی اززوجین……………………………………………………. 92

4-3-3 ارث……………………………………………………………………………………………………………….. 93

4-3-3-1 ارث پس از فوت……………………………………………………………………………………. 93

4-3-3-1-1 ارث زن و شوهر از حقوق………………………………………………………………. 96

4-3-3-1-1-1 حق شفعه…………………………………………………………………………… 96

4-3-3-1-1-2 حق خیار…………………………………………………………………………….. 97

4-3-3-1-1-3 حق قصاص………………………………………………………………………… 97

4-3-3-2 ارث پس از طلاق………………………………………………………………………… 98

4-3-3-2-1 توارث در زمان عده‌ی طلاق رجعی………………………………………………… 98

4-3-3-2-1 توارث در طلاق درحال مرض شوهر………………………………………………. 99

4-3-4 تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله…………………………………………………………. 99

4-3-4-1 اجرت‌‌المثل………………………………………………………………………………………….. 105

4-3-4-1-1 شرایط استحقاق اجرت المثل………………………………………………………. 106

4-3-4-2 نحله…………………………………………………………………………………………………… 108

4-3-4-2-1 مفهوم نحله……………………………………………………………………………….. 109

4-3-4-2-2 شرایط و ملاک های استحقاق نحله…………………………………………….. 110

4-5 تکالیف غیرمالی……………………………………………………………………………………………………… 112

4-5-1 عده؛…………………………………………………………………………………………………………….. 112

4-5- 1- 1 عده طلاق………………………………………………………………………………………… 113

4-5-1-1-1 عده در ازدواج موقت…………………………………………………………………… 113

4-5-1-1-2 مدت عده در ازدواج دائم……………………………………………………………… 114

4-5- 1- 2 عده وفات؛………………………………………………………………………………………… 115

4-5-1-2-1 مدت عده زنان در وفات زوج؛………………………………………………………. 115

4-5- 1- 3  مدت عده مفقودالاثر؛……………………………………………………………………….. 117

4-5- 1- 4  عده آمیزش اشتباهی؛……………………………………………………………………….. 118

4-5-2 زناني كه عدّه ندارند؛……………………………………………………………………………………… 118

4-5-2-1 عدّه زن يائسه؛…………………………………………………………………………………….. 118

4-5-2-2 زن غيرمدخوله؛……………………………………………………………………………………. 118

4-5-2-3 زن نابالغ؛……………………………………………………………………………………………. 119

4-6 بررسی مفهوم حضانت؛……………………………………………………………………………………………. 119

4-6-1 حضانت حق است یا تکلیف؛………………………………………………………………………….. 120

4-6-2 اسقاط حق حضانت؛………………………………………………………………………………………. 121

4-6-3 تفاوت حضانت با ولایت؛……………………………………………………………………………….. 121

4-6-4 شرایط حضانت؛…………………………………………………………………………………………….. 121

4-6-5 ملاقات با کودک؛…………………………………………………………………………………………. 123

4-6-6  اجرت حضانت؛…………………………………………………………………………………………….. 123

4-6-7 متصدّی امر حضانت در بعد از انحلال نکاح…………………………………………………….. 123

4-6-7-1 در فرض حیات ابوین و انحلال نکاح به علت طلاق؛………………………………. 123

4-6-7-2 در فرض فقدان یکی از زوجین؛…………………………………………………………….. 124

4-6-7-3 در فرض فقدان هر دو زوجین؛………………………………………………………………. 125

4-6-8 پایان دوره نگهداری و حضانت طفل؛……………………………………………………………… 125

نتیجه‌‌گیری……………………………………………………………………………………………. 126

فهرست منابع……………………………………………………………………………………….. 129

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 129

ب) منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………….. 131

ج) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………….. 133

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق و تکالیف زوج و زوجه پس از انحلال نکاح نسبت به یکدیگر و فرزندان در فقه و حقوق موضوعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق و تکالیف زوج و زوجه پس از انحلال نکاح نسبت به یکدیگر و فرزندان در فقه و حقوق موضوعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *