درک جغرافیای فرهنگی مکان‌ها و آثار (ویرایش دوم) (کتاب الکترونیک)

85,000 تومان

این کتاب، مقدمه‌‌ایی مفصل است بر شاید یکی از جالب‌‌ترین و چالش برانگیزترین گرایش‌‌های علمی جغرافیای انسانی. این کتاب با تمرکز بر «مکان» به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی که فرهنگ و هویت از طریق آن تثبیت می‌‌شود، محدوده گسترده نظریات، رویه‌‌ها و رویکنشانهای مورد استفاده در درون این رشته را نمایش می‌‌دهد. کتاب حاضر نه تنها خواننده را با تاریخ غنی و پیچیده جغرافیای فرهنگی آشنا می‌‌کند، بلکه شرایط کلیدی را که این رشته بر اساس آن ساخته شده‌‌است نیز ارائه می‌‌کند. کتاب بر اساس چنین دیدگاه‌‌هایی به جایگاهی به عنوان «ترکیب پویایی از نشانه‌‌‌‌گذاری و نشانها» می‌‌رسد، و در آن ذات پویا و همواره در حال تغییر جهان اطراف ما را پر رنگ می‌‌کند.

نسخه دوم برای همراستایی با تحقیقات اخیر و مطالعات به روز مورد بازبینی و به روز رسانی کامل قرار گرفته است. در ضمن یک ساختار جدید هفت بخشی نیز پیدا کرده و دو فصل جدید به آن اضافه شده است: مکان و قابلیت حمل و نقل، و مکان و زبان. این کتاب از طریق پوشش گسترده مسائلی نظیر سن، نژاد، مقیاس، طبیعت، سرمایه‌‌داری و بدن دیدگاه‌‌های باارزشی در زمینه روابط فرهنگی بین مردم و مکان‌‌ها ارائه می‌‌کند. اندرسون دیدگاه‌‌های سازنده‌‌ایی در مورد این مسائل مهم ارائه نموده و به ما در درک و درگیر شدن با مکان‌‌های مختلفی که زندگی ما را می‌‌سازند، یاری می‌‌رساند.

«درک جغرافیای فرهنگی» متنی ایده­آل برای دانشجویانی است که از طریق دوره‌های آموزشی تحصیلی یا تکمیلی با این رشته آشنا می‌‌شوند. کتاب نشان می‌‌دهد که چگونه ایده‌‌های نظری، اطلاعات تجربی و روش‌‌های متدولوژیک جغرافیای فرهنگی منجر به روشن شدن و معنا پیدا کردن مکان‌‌هایی می‌‌شوند که در آنها زندگی کرده و رفت و آمد می‌‌کنیم. این به روزرسانی به موقع یک متن بسیار موفق است که بنیان گسترده دانش را در خود نهفته دارد؛ کتابی با ارزش برای اساتید و دانشجویان.

جان اندرسون یکی از محققین جغرافیای انسانی در دانشکده برنامه‌‌ریزی و جغرافیا در دانشگاه کاردیف بریتانیا است. تحقیقات او بر روابط بین هویت، فرهنگ، مکان و به ویژه رویه‌‌ها، رویکرد­ها، نشانها و سیاست‌‌هایی که چنین روابطی ایجاد می‌‌کنند، تمرکز دارد.

فهرست مطالب

پیشگفتار ویرایش دوم …………………………………………………………………………….. 11

معرفی کتاب مقدمه‌‌ای بر جغرافیای فرهنگی …………………………………………………… 12

بخش 1:  آشنایی با جغرافیای فرهنگی

فصل1: مقدمه ………………………………………………………………………………………. 13

کلید …………………………………………………………………………………………………. 13

«هیچ چیز در خلاء به‌‌وجود نمی‌‌آید» …………………………………………………………. 14

نشانه‌‌های X … ………………………………………………………………………………….. 17

نشانه‌‌سازی، مکان‌‌سازی ………………………………………………………………………… 18

نشانهای غیر انسانی …………………………………………………………………………….. 29

خلاصه: ترکیب بندی ادامه دار نشانها …………………………………………………………. 29

نزدیک شدن به جغرافیای فرهنگی مکان ………………………………………………………. 32

بخش 2: جغرافیای فرهنگی، گذشته و اکنون: تاریخچه این رشته

فصل2:  تاریخچه جغرافیای فرهنگی ………………………………………………………. 37

تاریخچه جغرافیای فرهنگی و «تله خدایی» …………………………………………………………………. 38

شجره نامه جغرافیای فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………. 38

جغرافی دانان، اکتشافات و امپریالیسم ……………………………………………………………………………………………….. 40

از empiricism تا پوزیتیویسم و میراث داروین ……………………. Error! Bookmark not defined.

از empiricism تجربه گرایی تا پوزیتیویسم و میراث داروین ………………………………………………………. 42

فرهنگ‌‌های انسانی و جبرگرایی محیطی ……………………………………………………………………… 43

جغرافی و امپراطوری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

فرهنگ‌‌های انسانی و امکان گرایی محیطی ………………………………………………………………………………………. 47

خلاصه: جغرافیا، محیط‌‌ها و فرهنگ ها ……………………………………………………………………………………………… 48

شاخه امریکایی درخت خانوادگی جغرافیای فرهنگی ……………………………………………………………………… 48

جغرافیای چشم انداز فرهنگی ………………………………………………………………………………………. 50

خلاصه: جغرافیای فرهنگی و چشم انداز فرهنگی ………………………………………………………….. 54

جغرافیای چشم انداز فرهنگی و سوالی مشکل ساز در مورد فرهنگ …………………………………………. 55

آنچه که «فرهنگ»  نامیده می‌‌شود، چیست؟ ………………………………………………………………………………….. 56

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

فصل3:  گسترش پیشرفت‌‌های قرن بیست و یکم در شجره نامه جغرافیای فرهنگی ………………………………………………………………………………………………… 58

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58

پیشینه تاریخی جغرافیای فرهنگی بازنمایانه ……………………………………………………………………………………. 58

جغرافیای فرهنگی بازنمودی: از انسان‌‌شناسی به سوی مکتب التقاطی …………………………………….. 59

آنچه «فرهنگ » نامیده می‌‌شود چیست؟ فرهنگ، عمل انسانی است ……………………………………….. 59

آنچه «فرهنگ » نامیده می‌‌شود، چیست؟ فرهنگ سمبل و معنا است ……………………………………… 60

آنچه «فرهنگ » نامیده می‌‌شود، چیست؟ فرهنگ سیاست است، فرهنگ قدرت است …………. 61

آنچه «فرهنگ » نامیده می‌‌شود، چیست؟ فرهنگ «متن » است ……………………………………………….. 62

جغرافیای فرهنگی بازنمودی و زبان مکان …………………………………………………………………………………………. 63

خلاصه: جغرافیای فرهنگی بازنمودی ………………………………………………………………………………………………….. 64

نقد جغرافیای فرهنگی بازنمودی: نظریات و چیزها …………………………………………………………………………. 65

زبان جهان: اخم و سیخ شدن موهای بدن …………………………………………………………………………………………. 66

زبان جهان و «عدم-بازنمایی» ………………………………………………………………………………………………………………. 67

پیامدهای عدم بازنمایی: روش‌‌ها و رویکرد نشانه­ای تحقیقاتی ……………………………………………………… 69

خلاصه: جغرافیای فرهنگی غیر-بازنمودی ……………………………………………………………………. 70

مشکل عدم – بازنمایی …………………………………………………………………………………………………………………………… 71

دفاع از …. باز- نمایی: اهمیت سوال «خب که چه؟» ……………………………………………………………………… 72

یک رویکرد «هر دو و در کنار هم » : مکان به عنوان ترکیب بندی ادامه داری از نشانها ……… 73

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

بخش 3 : مکان و قدرت

فصل4: شناخت مکان (تان) …………………………………………………………………… 77

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

تفاوتی که مکان‌‌ها ایجاد می‌‌کنند … ……………………………………………………………………………………………………. 78

موقعیت، موقعیت، موقعیت ………………………………………………………………………………………….. 80

هیچ محلی مانند خانه نیست ……………………………………………………………………………………………………………….. 81

حس مکان: «باید حس کنیم که مکان معنا دارد » ………………………………………………………………………… 81

مواد تشکیل دهنده مشترک مردم و مکان ………………………………………………………………………………………… 86

به دست آوردن حس تعلق: نظم فرهنگی و مرزبندی جغرافیایی ………………………………………………… 95

شما طرف چه کسی هستید؟ …………………………………………………………………………………………………………….. 101

عبور از نظم‌‌ها و مرزها: مکان‌‌ها و زنجیره نشانها …………………………………………………………………………… 104

زنجیره‌‌های رد از گذشته …………………………………………………………………………………………………………………….. 108

جمع آوری نشان­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 109

خلاصه: مکان‌‌ها و زنجیره‌‌های – رد …………………………………………………………………………………………………. 111

نتیجه گیری. جای گذاری نشان­ها …………………………………………………………………………….. 113

فصل5: گرفتن و ساختن مکان: ابزار قدرت ……………………………………………… 115

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 115

گرفتن و ساختن: ابزار قدرت ……………………………………………………………………………………………………………… 116

قدرت سلطه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

قدرت سلطه و بکارگیری ایدئولوژی …………………………………………………………………………………………………. 117

قدرت سلطه و تعریف نشانها ………………………………………………………………………………………………………………. 122

قدرت سلطه و تسلط ………………………………………………………………………………………………… 129

نافرمانی و سرپیچی: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 129

قدرت مقاومت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

تقلا برای مکان: سلطه، مقاومت و زنجیره – نشانها ……………………………………………………. 138

نتیجه گیری. قدرت در و از طریق مکان …………………………………………………………………….. 140

فصل6: حس‌‌های مکان: مقیاس‌‌ها و باورها ……………………………………………….. 141

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 141

حس مکان: حیات پشتی (محلی) من …………………………………………………………………………. 141

یک مورد شخصی: حیاط پشتی دوران جوانی من ………………………………………………………… 142

حس ملی مکان: وطن پرستی …………………………………………………………………………………… 144

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………. 151

محلی در برابر ملی: نیمبیسم و «سود ملی » ………………………………………………………………. 152

ارزش‌‌ها و پاسپورت‌‌ها ………………………………………………………………………………………………. 154

اجبار به حس مکان؟ ………………………………………………………………………………………………… 157

یونوس ما؟ ………………………………………………………………………………………………………………. 160

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 161

بخش 4 : پول، حرکت و چیزی ورای انسان

فصل7 : مکان و سرمایه‌‌داری: جهانی، شرکت‌‌های بزرگ، و ضد سرمایه‌‌داری .. 163

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 163

آیا قوانین سرمایه‌‌داری مشکلی ندارند؟ ……………………………………………………………………….. 164

سرمایه‌‌داری: پول درآوردن ………………………………………………………………………………………… 164

راز پول درآوردن: به حداقل رساندن و بیرونی‌‌سازی هزینه‌‌ها ………………………………………… 166

سرمایه‌‌داری: احمق این اقتصادی! ولی فرهنگ هم هست! ………………………………………….. 169

سرمایه‌‌داری شرکت …………………………………………………………………………………………………. 176

سرمایه‌‌داری: دیزنی لند زدگی و مک دونالد زدگی فرهنگ‌‌های محلی؟ …………………………. 181

ضد سرمایه‌‌داری: «جهان دیگری نیزمیسر است» ……………………………………………………….. 182

جهان دیگری میسر است ………………………………………………………………………………………….. 187

طبیعی زدایی از سرمایه‌‌داری ……………………………………………………………………………………… 188

ضد سرمایه‌‌داری: این عبارت به چه معنا است؟ …………………………………………………………… 190

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………. 191

عواقب ضد سرمایه‌‌داری ……………………………………………………………………………………………. 195

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 198

فصل8 : مکان و قابلیت جابجایی ……………………………………………………………. 200

مقدمه: جغرافیای فرهنگی «در حرکت » (به نقل از کرسول، 2006) …………………………….. 200

معنا دادن به حرکت: بکارگیری قابلیت حرکت از طریق جغرافیای فرهنگی ……………………. 200

جدی گرفتن قابلیت حرکت ………………………………………………………………………………………. 202

درک قابلیت حرکت: حرکت در راستای خیابان «کانستلیشن » …………………………………….. 203

زندگی‌‌های قابل حمل ………………………………………………………………………………………………. 206

(عدم) حرکت فرودگاهی …………………………………………………………………………………………… 211

مسیرهای کند و تند: مرزبندی و نظم‌‌دهی زندگی‌‌های متحرک …………………………………….. 212

دوچرخه‌‌های کوهستانی در کدام مکان‌‌ها نامناسب محسوب می‌‌شوند؟ ………………………….. 216

مرزبندی و نظم‌‌دهی مهاجرت: نوع اشتباه حرکت؟ ………………………………………………………. 217

زندگی‌‌های متحرک: فلش گردی ………………………………………………………………………………. 222

همزیستی سازنده: از ریشه‌‌ها به مسیرها ……………………………………………………………………… 223

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 225

فصل9: مکان وطبیعت ………………………………………………………………………… 226

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 226

ذات طبیعت …………………………………………………………………………………………………………….. 231

ساختن طبیعت …………………………………………………………………………………………………………. 238

به چالش کشیدن ذات طبیعت …………………………………………………………………………………… 240

رویکنشانها‌‌ی فرهنگی رقیب در رابطه با مکان طبیعت ………………………………………………… 240

پیش از و ورای طبیعت – فرهنگ …………………………………………………………………………….. 242

سوسیونیچر (جامعه-طبیعت) ……………………………………………………………………………………… 245

« مکان برای معنا داشتن باید حس شود » (دیویدسن و میلیگان، 2004: 524) ……………… 251

در مکان طبیعت باید چگونه رفتار کنیم؟ …………………………………………………………………….. 254

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 257

بخش 5: فرهنگ و هویت

فصل10: مکان نژاد و قومیت …………………………………………………………………. 259

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 259

نژاد و قومیت چیست؟ ………………………………………………………………………………………………. 260

نسل کشی ………………………………………………………………………………………………………………. 262

کنترل شدید ……………………………………………………………………………………………………………. 264

کنترل سخت گیرانه: مرزبندی و نظم دهی فرهنگ کولی‌‌ها در بریتانیای معاصر ……………. 267

خلاصه: غریبه خطرناک است؟ ………………………………………………………………………………….. 270

مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………. 271

آیا ما در یک جهان پسا- نژادی زندگی می‌‌کنیم؟ ……………………………………………………….. 274

مخلوط ستیزیا مخلوط دوست؟ ………………………………………………………………………………….. 279

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 285

فصل11: مکان و جوانی ………………………………………………………………………… 286

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 286

مرزبندی و نظم دهی نوجوانان: به اندازه سنت رفتار کن ………………………………………………. 287

جغرافیاهای فرهنگ نوجوانی …………………………………………………………………………………….. 288

نوجوانان به عنوان موجوداتی در میانه: نوجوانان به عنوان موجوداتی در «آستانه» …………… 288

به خیابان ببریدش ……………………………………………………………………………………………………. 293

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………. 299

مکان‌‌های نو-قبیله‌‌ایی ……………………………………………………………………………………………… 299

وحشت اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………… 302

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………. 305

آزادسازی شهر: دویدن آزاد ……………………………………………………………………………………….. 305

نوشته‌‌های روی دیوارها: نشانهای گرافیتی …………………………………………………………………. 309

تبدیل شدن به کالا توسط جریان بنده اصلی: گرافیتی، هنر و احیای مجدد ……………………. 320

اجرای گرافیتی ………………………………………………………………………………………………………… 323

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………. 325

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 326

فصل12: مکان و زبان ………………………………………………………………………….. 329

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 329

زبان به عنوان فرهنگ ……………………………………………………………………………………………… 330

زبان و هویت …………………………………………………………………………………………………………… 335

زبان به عنوان چیزی چندصدایی ……………………………………………………………………………….. 336

از نقطه نظر نیال گریفیت نویسنده …………………………………………………………………………….. 338

زبان قدرت است: «دیکته کردن کعنا به معنای اعمال … قدرت است » ………………………… 339

زبان به عنوان ساختن هویت: ملت‌‌ها و فرهنگ‌‌ها ……………………………………………………….. 342

حاشیه‌‌ایی اما متحرک: پاسخ دادن ……………………………………………………………………………… 344

زبان‌‌های دورگه ……………………………………………………………………………………………………….. 349

زبان دورگه: Wenglish – اون ژاکت کت کیه؟ …………………………………………………………. 350

زبان: ایجاد فضاهای یبرای درک شدن ………………………………………………………………………. 351

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 352

فصل13: مکان و بدن …………………………………………………………………………. 353

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 353

طبیعت بدن مرزبندی و نظم دهی شده: نشانهای جنسیت‌‌سازی شده ……………………………. 354

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………. 357

مرزها و نظم‌‌های جنسیتی شده: مکان‌‌های جنسیتی شده …………………………………………….. 358

مرزها و نظم‌‌های جنسیتی: پدرسالاری ………………………………………………………………………. 359

تغییر مرزها و نظم‌‌ها: چگونه ایده آل‌‌های بدنی در حال تغییر هستند …………………………….. 363

عبور از مرزها و نظم‌‌های بدنی: فرایند فردگرایی …………………………………………………………. 368

«عواقب تفاوت بدنی» : (باز) تولید مرزها و نظم‌‌ها ………. Error! Bookmark not defined.

بدن‌‌های آبستن و قومی: شهروندی در ایرلند ………………. Error! Bookmark not defined.

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 373

بخش 6 : پرداختن به جغرافیای فرهنگی

فصل14: پرداختن به جغرافیای فرهنگی به صورت عملی …………………………. 375

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 375

روش‌‌های تعیین مکان ……………………………………………………………………………………………… 376

انتخاب روش‌‌ها ……………………………………………………………………………………………………….. 379

روش‌‌ها و زبان‌‌های کلمات: صحبت و خواندن نشانهای فرهنگی ………………………………….. 380

مکان و بستر در مصاحبه‌‌ها ……………………………………………………………………………………….. 382

تجزیه و تحلیل متون فرهنگی ………………………………………………………………………………….. 383

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………. 386

روش شناسی‌‌ها و زبان جهان: قوم شناسی و رویکنشانهای متجسم ………………………………. 388

به حرکت در آوردن روش‌‌ها ………………………………………………………………………………………. 390

خاطرات میدانی ……………………………………………………………………………………………………….. 392

انتقال ارتباطی یک زمینه از طریق فیلم ……………………………………………………………………… 393

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 394

بخش7: نتایج

فصل15: رویکرد جغرافیای فرهنگی نسبت به مکان ……………………………….. 397

به سمت یک نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 397

یک رویکرد جغرافیای فرهنگی نسبت به مکان: هویت و نیرو ………………………………………. 401

سوال «نتیجه این بحث‌‌ها چیست؟» ………………………………………………………………………….. 411

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………. 411

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “درک جغرافیای فرهنگی مکان‌ها و آثار (ویرایش دوم) (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “درک جغرافیای فرهنگی مکان‌ها و آثار (ویرایش دوم) (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =