همه چیز درباره مکان یابی (کتاب الکترونیک)

58,000 تومان

در سالهای اخیر مطالعات مکان ‌یابی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای مراکز صنعتی و غیر صنعتی مطرح شده است. مطالعات مکان ‌یابی[1] هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی بسیار مورد توجه دولتمردان،سیسات مداران و پژوهشگران علوم مکانی و غیر مکانی  قرار گرفته است. در این میان شناخت هدفها و روشهای حل مسایل مکان ‌یابی ، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فصل  ضمن بیان اهمیت مطالعات مکان‌یابی پیش از احداث واحد صنعتی و غیر صنعتی  انواع مسایل مکان‌یابی و هدفهای مطرح در مطالعات مکان‌یابی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس عوامل عمده خطا در مطالعات مکان‌یابی برای مقابله با ریسک این نوع مسایل ارائه می‌شود.

فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: مکان یابی…………………………………………………………………………………… 9

(کلیات و مبانی نظری)………………………………………………………………………………………………………… 9

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-2 ضرورت انجام مطالعات مکان‌یابی……………………………………………………………………………….. 10

1-3 اهداف مسایل مکان‌یابی……………………………………………………………………………………………. 11

1-4 انواع مسایل مکان‌یابی………………………………………………………………………………………………. 12

1-5 اشتباهات متداول در مطالعات مکان‌یابی………………………………………………………………………. 13

چگونگی انتخاب معیارها:……………………………………………………………………………………………… 14

فصل دوم: مکان یابی مبتنی بر مدل های وکتوری و رستری……………………………. 15

1-1 سيستم اطلاعات جغرافيايي………………………………………………………………………………………… 15

1-2 مفهوم مدل داده جغرافيايي در GIS…………………………………………………………………………….. 16

1-2-1 مدل بُرداري……………………………………………………………………………………………………. 16

1-2-2 مدل رستري…………………………………………………………………………………………………… 17

1-3 سيستم اطلاعات جغرافيايي  و ارتباط آن با فرايند مکانيابي…………………………………………….. 18

1-4 مکانيابي مبتني بر مدل رستري و وکتوری……………………………………………………………………. 19

1-4-1 مفهوم مکانيابي رستري…………………………………………………………………………………… 20

فصل دوم: مکان یابی……………………………………………………………………………….. 23

2-1 مکان یابی……………………………………………………………………………………………………………….. 23

تعریف مکان یابی:………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2 کاربردهای مکان یابی……………………………………………………………………………………………….. 25

2-3 روش های مکان یابی……………………………………………………………………………………………….. 26

2-4 تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………. 26

فصل سوم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………… 27

3-1 فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………….. 27

3-2 کاربردهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………….. 28

3-3  اصول فرایند سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………….. 29

3-4 فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………….. 29

3-5 فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP…………………………… 40

3-5-1 بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي………………………………………………………………. 40

3-5-2 تهيه داده‌ها و معیارهای موثر……………………………………………………………………………. 40

3-5-3 استاندارد سازی نقشه‌ها……………………………………………………………………………………. 41

3-5-4 وزن دهي به نقشه‌ها……………………………………………………………………………………….. 52

3-5-5 وزن دهی در محیط نرم‌افزار Expert Choice……………………………………………… 55

3-5-6 تلفيق نقشه‌ها…………………………………………………………………………………………………. 63

3-5-7 تهيه نقشه‌هاي نهايي………………………………………………………………………………………. 68

فصل چهارم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی…………………………………………… 72

4-1 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی……………………………………………………………………………….. 72

فصل پنجم: فرایند تحلیل شبکه…………………………………………………………………. 75

5-1 فرایند تحلیل شبکه……………………………………………………………………………………………………. 75

5-2 مزایای فرایند تحلیل شبکه………………………………………………………………………………………… 76

5-3 تفاوت و تشابه بین ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکه:………………………………………………. 76

4-3  گام های ساختار فرایند تحلیل شبکه…………………………………………………………………………… 78

5-3   فرایند  انجام یک پروژه مكان يابي کارخانه صنعتی با روش ANP……………………………….. 81

فصل ششم: فرایند تحلیل شبکه فازی………………………………………………………. 118

6-1 فرایند تحلیل شبکه فازی…………………………………………………………………………………………. 118

6-2 ویژگی های روش تحلیل شبکه فازی……………………………………………………………………….. 119

6-3 مراحل فرایند تحلیل شبکه فازی………………………………………………………………………………. 119

فصل هفتم: مدل فازی…………………………………………………………………………….. 121

10-1 مدل فازی……………………………………………………………………………………………………………. 121

پروژه عملی…………………………………………………………………………………………………………………… 131

فرآيند انجام پروژه مکان یابی شهرک مسکونی در GIS با عملگر فازی…………………………. 131

روش های عضویت دهی فازی مکان یابی با عملگر فازی…………………………………………………… 142

روش گوسی Gaussian………………………………………………………………………………………… 142

روش کمینه Small………………………………………………………………………………………………… 143

روش بیشینه Large……………………………………………………………………………………………….. 143

روش نزدیک Near………………………………………………………………………………………………… 144

روش خطی Linear………………………………………………………………………………………………… 144

روش های MS Small و MS Large…………………………………………………………………… 145

مرحله دوم: همپوشانی فازی در مکان یابی با عملگر فازی……………………………………………. 146

مراحل عملی فازی سازی معیارها…………………………………………………………………………………….. 146

فازی سازی لایه گسل ها………………………………………………………………………………………….. 146

فازی سازی لایه راه ها……………………………………………………………………………………………… 154

فازی سازی لایه رودخانه…………………………………………………………………………………………… 155

فازی سازی لایه شیب………………………………………………………………………………………………. 157

گام ششم: ترکیب معیارها………………………………………………………………………………………………… 160

گام هفتم: تهيه نقشه‌هاي نهايي………………………………………………………………………………………. 164

فصل هفتم: مدل تاپسیس……………………………………………………………………….. 171

7-1 مدل تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………. 171

7-2 مزایای مدل تاپسیس………………………………………………………………………………………………. 172

7-3 مراحل تاپسیس………………………………………………………………………………………………………. 173

7-4 مراحل انجام پروژه TOPSIS در محیط اکسل…………………………………………………………… 174

فصل هشتم: مدل تاپسیس فازی……………………………………………………………… 187

8-1 مدل تاپسیس فازی…………………………………………………………………………………………………. 187

8-2 مزایای مدل تاپسیس فازی………………………………………………………………………………………. 187

8-3 گام هاي پیاده سازي تاپسیس فازي………………………………………………………………………….. 188

فصل نهم: مدل ویکور…………………………………………………………………………….. 191

9-1 مدل ویکور…………………………………………………………………………………………………………….. 191

9-2 مراحل روش ویکور…………………………………………………………………………………………………. 192

9-3 تفاوت تکنیک ویکور با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………. 193

فصل دهم: مدل وزن دهی ساده……………………………………………………………….. 195

10-1 مدل وزن دهی ساده……………………………………………………………………………………………… 195

10-2 مراحل روش مدل وزن دهی ساده…………………………………………………………………………… 196

منابع……………………………………………………………………………………………………. 197

فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: مکان یابی…………………………………………………………………………………… 9

(کلیات و مبانی نظری)………………………………………………………………………………………………………… 9

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-2 ضرورت انجام مطالعات مکان‌یابی……………………………………………………………………………….. 10

1-3 اهداف مسایل مکان‌یابی……………………………………………………………………………………………. 11

1-4 انواع مسایل مکان‌یابی………………………………………………………………………………………………. 12

1-5 اشتباهات متداول در مطالعات مکان‌یابی………………………………………………………………………. 13

چگونگی انتخاب معیارها:……………………………………………………………………………………………… 14

فصل دوم: مکان یابی مبتنی بر مدل های وکتوری و رستری……………………………. 15

1-1 سيستم اطلاعات جغرافيايي………………………………………………………………………………………… 15

1-2 مفهوم مدل داده جغرافيايي در GIS…………………………………………………………………………….. 16

1-2-1 مدل بُرداري……………………………………………………………………………………………………. 16

1-2-2 مدل رستري…………………………………………………………………………………………………… 17

1-3 سيستم اطلاعات جغرافيايي  و ارتباط آن با فرايند مکانيابي…………………………………………….. 18

1-4 مکانيابي مبتني بر مدل رستري و وکتوری……………………………………………………………………. 19

1-4-1 مفهوم مکانيابي رستري…………………………………………………………………………………… 20

فصل دوم: مکان یابی……………………………………………………………………………….. 23

2-1 مکان یابی……………………………………………………………………………………………………………….. 23

تعریف مکان یابی:………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2 کاربردهای مکان یابی……………………………………………………………………………………………….. 25

2-3 روش های مکان یابی……………………………………………………………………………………………….. 26

2-4 تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………. 26

فصل سوم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………… 27

3-1 فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………….. 27

3-2 کاربردهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………….. 28

3-3  اصول فرایند سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………….. 29

3-4 فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………….. 29

3-5 فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP…………………………… 40

3-5-1 بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي………………………………………………………………. 40

3-5-2 تهيه داده‌ها و معیارهای موثر……………………………………………………………………………. 40

3-5-3 استاندارد سازی نقشه‌ها……………………………………………………………………………………. 41

3-5-4 وزن دهي به نقشه‌ها……………………………………………………………………………………….. 52

3-5-5 وزن دهی در محیط نرم‌افزار Expert Choice……………………………………………… 55

3-5-6 تلفيق نقشه‌ها…………………………………………………………………………………………………. 63

3-5-7 تهيه نقشه‌هاي نهايي………………………………………………………………………………………. 68

فصل چهارم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی…………………………………………… 72

4-1 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی……………………………………………………………………………….. 72

فصل پنجم: فرایند تحلیل شبکه…………………………………………………………………. 75

5-1 فرایند تحلیل شبکه……………………………………………………………………………………………………. 75

5-2 مزایای فرایند تحلیل شبکه………………………………………………………………………………………… 76

5-3 تفاوت و تشابه بین ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکه:………………………………………………. 76

4-3  گام های ساختار فرایند تحلیل شبکه…………………………………………………………………………… 78

5-3   فرایند  انجام یک پروژه مكان يابي کارخانه صنعتی با روش ANP……………………………….. 81

فصل ششم: فرایند تحلیل شبکه فازی………………………………………………………. 118

6-1 فرایند تحلیل شبکه فازی…………………………………………………………………………………………. 118

6-2 ویژگی های روش تحلیل شبکه فازی……………………………………………………………………….. 119

6-3 مراحل فرایند تحلیل شبکه فازی………………………………………………………………………………. 119

فصل هفتم: مدل فازی…………………………………………………………………………….. 121

10-1 مدل فازی……………………………………………………………………………………………………………. 121

پروژه عملی…………………………………………………………………………………………………………………… 131

فرآيند انجام پروژه مکان یابی شهرک مسکونی در GIS با عملگر فازی…………………………. 131

روش های عضویت دهی فازی مکان یابی با عملگر فازی…………………………………………………… 142

روش گوسی Gaussian………………………………………………………………………………………… 142

روش کمینه Small………………………………………………………………………………………………… 143

روش بیشینه Large……………………………………………………………………………………………….. 143

روش نزدیک Near………………………………………………………………………………………………… 144

روش خطی Linear………………………………………………………………………………………………… 144

روش های MS Small و MS Large…………………………………………………………………… 145

مرحله دوم: همپوشانی فازی در مکان یابی با عملگر فازی……………………………………………. 146

مراحل عملی فازی سازی معیارها…………………………………………………………………………………….. 146

فازی سازی لایه گسل ها………………………………………………………………………………………….. 146

فازی سازی لایه راه ها……………………………………………………………………………………………… 154

فازی سازی لایه رودخانه…………………………………………………………………………………………… 155

فازی سازی لایه شیب………………………………………………………………………………………………. 157

گام ششم: ترکیب معیارها………………………………………………………………………………………………… 160

گام هفتم: تهيه نقشه‌هاي نهايي………………………………………………………………………………………. 164

فصل هفتم: مدل تاپسیس……………………………………………………………………….. 171

7-1 مدل تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………. 171

7-2 مزایای مدل تاپسیس………………………………………………………………………………………………. 172

7-3 مراحل تاپسیس………………………………………………………………………………………………………. 173

7-4 مراحل انجام پروژه TOPSIS در محیط اکسل…………………………………………………………… 174

فصل هشتم: مدل تاپسیس فازی……………………………………………………………… 187

8-1 مدل تاپسیس فازی…………………………………………………………………………………………………. 187

8-2 مزایای مدل تاپسیس فازی………………………………………………………………………………………. 187

8-3 گام هاي پیاده سازي تاپسیس فازي………………………………………………………………………….. 188

فصل نهم: مدل ویکور…………………………………………………………………………….. 191

9-1 مدل ویکور…………………………………………………………………………………………………………….. 191

9-2 مراحل روش ویکور…………………………………………………………………………………………………. 192

9-3 تفاوت تکنیک ویکور با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………. 193

فصل دهم: مدل وزن دهی ساده……………………………………………………………….. 195

10-1 مدل وزن دهی ساده……………………………………………………………………………………………… 195

10-2 مراحل روش مدل وزن دهی ساده…………………………………………………………………………… 196

منابع……………………………………………………………………………………………………. 197

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “همه چیز درباره مکان یابی (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 2 =

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “همه چیز درباره مکان یابی (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + هفت =