کوچینگ روانشناسی:بهترین نسخه‌ی خود را کشف کنید!!-ترجمه دکتر سعید جوی زاده و همکاران

کوچینگ روانشناسی:بهترین نسخه‌ی خود را کشف کنید!!-ترجمه دکتر سعید جوی زاده و همکاران کوچینگ روانشناسی یک فرایند همکاری است که با هدف کمک به افراد برای کشف بهترین نسخه‌ی خودشان ... مطالعه بیشتر