------------
_

دکتر سعید جوی زاده

دکتر سعید جوی زاده
دکتر سعید جوی زاده

کسی که جرأت دارد یک ساعت وقت خود را تلف کند، ارزش زندگی را کشف نکرده استو به اعتقاد ما وقت کشی ،خود کشی است .

سلام، نام من سعید جوی زاده است . عاشق پژوهش هستم، مطمئن باشید یا چیزی یاد نمی گیرم و اگر یاد بگیرم مطمئن باشید با شما به اشتراک می گذار.و باید گفت که اگر انسان ها چیزهایی را که یاد می گرفتند منتشر و در دسترس همگان قرار می دادند دنیا گلستان می شد .

------------
_

سخنان بزرگان 

دکتر سعید جوی زاده

طراحی پژوهش

هوش پژوهشی
دکتر سعید جوی زاده

فرایند پژوهش

هوش پژوهشی
دکتر سعید جوی زاده

تفکر پژوهشگر

هوش پژوهشی